ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στις περισσότερες σχολές, τόσο πανεπιστημιακού, όσο και τεχνολογικού επιπέδου, κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδαστές επιλέγουν θέματα μεταπτυχιακών εργασιών, τα οποία σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μελετών τους, πάνω στα αντικείμενα εξειδίκευσης τους.

Οι διπλωματικές εργασίες συνήθως απαιτούν ερευνητικό μέρος, στην πλειοψηφία τους στατιστικές αναλύσεις με spss, αλλά και διάφορες άλλες στατιστικές αναλύσεις, όπως e-views, stata, matlab, minitab. Παράλληλα, οι απαιτήσεις στο ερευνητικό μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι δυνατό να συνδυάζουν ποσοτικές έρευνες με ποιοτικές έρευνες, δηλαδή την εκπόνηση στατιστικής ανάλυσης spss, σε συνδυασμό με αναλύσεις συνεντεύξεων.

Βέβαια, η απαίτηση για την συγγραφή διπλωματικής εργασίας αποτελεί να έχει συγγραφεί με τις απαραίτητες προδιαγραφές ένα θεωρητικό κείμενο το οποίο να προσεγγίζει κατάλληλα το επίκεντρο του θέματος της.

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποτελεί επίπονη διαδικασία, η οποία απαιτεί αρκετό χρόνο και κόπο. Η εμπειρία και η άρτια κατάρτιση των συνεργατών του εκπαιδευτικού ομίλου, είναι πλεονεκτήματα που θα υποστηρίξουν κατάλληλα τους σπουδαστές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Τα στάδια μιας διπλωματικής εργασίας καθορίζονται ως εξής:

  • Εύρεση κατάλληλου θέματος μεταπτυχιακής εργασίας σε συνεργασία με τον επιβλέπων, όπου να προσεγγίζει τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών.
  • Διερεύνηση κατάλληλης βιβλιογραφίας, ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση εργασίας στο απαιτούμενο μέγεθος που έχει οριστεί.
  • Διαμόρφωση κατάλληλου διαγράμματος ροής σχετικά με την εξέλιξη της συγγραφής εργασίας (ανάπτυξη δομής).
  • Διεκπεραίωση του θεωρητικού μέρους εργασίας όπου να καλύπτονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές του αντικειμένου εξειδίκευσης.
  • Εκπόνηση στατιστικού μέρους εργασίας αφού μελετηθεί και επιλεχθεί η κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης.
  • Έλεγχος λογοκλοπής της διπλωματικής εργασίας.
  • Διεκπεραίωση διορθώσεων, οι οποίες ενδεχομένως θα ζητηθούν από τον / την επιβλέπων.
  • Διεκπεραίωση παρουσίασης της εργασίας  (ppt).

Οι συνεργάτες του ομίλου είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν πλήρως τις απαιτήσεις της συγγραφής διπλωματικής εργασίας, ενώ παράλληλα να αναπτύξουν μια παρουσίαση με σωστές προδιαγραφές.

Είναι σε θέση να υποστηρίξουν διπλωματικές εργασίες οικονομικών, διπλωματικές εργασίες πληροφορικής, διπλωματικές εργασίες παιδαγωγικών, διπλωματικές εργασίες επιστημών υγείας, διπλωματικές εργασίες θετικών επιστημών, διπλωματικές εργασίες πολυτεχνικών σχολών.

Συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών – Συγγραφή Μεταπτυχιακών Εργασιών – Εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών – Εκπόνηση Μεταπτυχιακών Εργασιών – Πρωτότυπες Μεταπτυχιακές Εργασίες – Πρωτότυπες Διπλωματικές Εργασίες – Διπλωματικές Εργασίες Θεσσαλονίκη – Διπλωματικές Εργασίες  Αθήνα – Διπλωματικές Εργασίες με Στατιστικές Αναλύσεις