Διπλωματικές Εργασίες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι διπλωματικές εργασίες συνήθως απαιτούν ερευνητικό μέρος, στην πλειοψηφία τους στατιστικές αναλύσεις με spss, αλλά και διάφορες άλλες αναλύσεις, όπως e-views, stata, matlab, minitab. Παράλληλα, οι απαιτήσεις στο ερευνητικό μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι δυνατό να συνδυάζουν ποσοτικές έρευνες με ποιοτικές έρευνες, δηλαδή την εκπόνηση στατιστικής ανάλυσης spss, σε συνδυασμό με αναλύσεις συνεντεύξεων.

Στις περισσότερες σχολές, τόσο πανεπιστημιακού, όσο και τεχνολογικού επιπέδου, κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδαστές επιλέγουν θέματα μεταπτυχιακών εργασιών, τα οποία σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μελετών τους, πάνω στα αντικείμενα εξειδίκευσης τους.

Βέβαια, η απαίτηση για τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί να έχει υλοποιηθεί με τις απαραίτητες προδιαγραφές ένα θεωρητικό κείμενο το οποίο να προσεγγίζει κατάλληλα το επίκεντρο του θέματος της.

Η συγγραφή πανεπιστημιακής εργασίας αποτελεί επίπονη διαδικασία, η οποία απαιτεί αρκετό χρόνο και κόπο. Η εμπειρία και η άρτια κατάρτιση των συνεργατών του εκπαιδευτικού ομίλου, είναι πλεονεκτήματα που θα υποστηρίξουν κατάλληλα τους σπουδαστές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Τα στάδια υλοποίησης μιας εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζονται ως εξής:

  • Εύρεση κατάλληλου θέματος μεταπτυχιακής εργασίας σε συνεργασία με τον επιβλέπων, όπου να προσεγγίζει τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών.
  • Διερεύνηση κατάλληλης βιβλιογραφίας, ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση εργασίας στο απαιτούμενο μέγεθος που έχει οριστεί.
  • Διαμόρφωση κατάλληλου διαγράμματος ροής σχετικά με την εξέλιξη της συγγραφής εργασίας (ανάπτυξη δομής).
  • Διεκπεραίωση του θεωρητικού μέρους εργασίας όπου να καλύπτονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές του αντικειμένου εξειδίκευσης.
  • Εκπόνηση στατιστικού μέρους εργασίας αφού μελετηθεί και επιλεχθεί η κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης.
  • Έλεγχος λογοκλοπής της εργασίας.
  • Διεκπεραίωση διορθώσεων, οι οποίες ενδεχομένως θα ζητηθούν από τον / την επιβλέπων.
  • Διεκπεραίωση παρουσίασης της εργασίας (ppt).

Οι συνεργάτες του ομίλου είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν πλήρως τις απαιτήσεις της συγγραφής διπλωματικής εργασίας, ενώ παράλληλα να αναπτύξουν μια παρουσίαση με σωστές προδιαγραφές.

Είναι σε θέση να υποστηρίξουν εργασίες οικονομικών με αναλύσεις του ερωτηματολογίου, εργασίες πληροφορικής με πρακτικά μέρη, εργασίες παιδαγωγικών με δημιουργία ερωτηματολογίων, εργασίες επιστημών υγείας με δημοσιεύσεις άρθρων, εργασίες θετικών επιστημών με πειραματικό μέρος, εργασίες πολυτεχνικών σχολών με matlab.

Συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών – Συγγραφή Μεταπτυχιακών Εργασιών – Εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών – Εκπόνηση Μεταπτυχιακών Εργασιών – Πρωτότυπες Μεταπτυχιακές Εργασίες – Πρωτότυπες Διπλωματικές Εργασίες – Διπλωματικές Εργασίες Θεσσαλονίκη – Διπλωματικές Εργασίες Αθήνα – Διπλωματικές Εργασίες με Στατιστικές Αναλύσεις