Εργασίες ΕΑΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ / ΑΠΚΥ


Το άρτια εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών αναλαμβάνει την σωστή και τη μεθοδευμένη καθοδήγηση σε εργασίες ΕΑΠ (Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου), καθώς και εργασίες ΑΠΚΥ (Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου). Παρέχεται επιστημονική υποστήριξη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σε γνωστικά αντικείμενα των Σχολών τους, καθώς και κατά την εκπόνηση εργασιών.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος παρέχει τη δυνατότητα να σας καθοδηγήσει σωστά με ορθές πρακτικές κατά τη διάρκεια της συγγραφής της πανεπιστημιακής εργασίας σας, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα:

– Την εύρεση έγκυρης και αξιόπιστης βιβλιογραφίας, από ελληνικές και από ξενόγλωσσες πηγές.

– Τη δημιουργία κατάλληλου διαγράμματος ροής στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη του θέματος.

– Την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης, εφόσον απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

– Τον τελικό έλεγχο της εργασίας, μέσω ειδικού προγράμματος (plagiarism), ώστε να αποδεικνύεται η μοναδικότητα της.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνεται η υποστήριξη εργασιών όλων των ενοτήτων ΕΑΠ, ΑΠΚΥ. Επίσης, οι συνεργάτες του οργανισμού παρέχουν τη βοήθεια τους μέσω της διδασκαλίας των μαθημάτων του ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, με στόχο τις επιτυχίες των φοιτητών στις εξετάσεις τους.

 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΑΠ / ΑΠΚΥ


ΕΑΠΠΡΟΤΥΠΕΣΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΕΝΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΟ3010090240
ΤΡΑ3510090240
ΜΒΑ35110100250
ΔΜΥ40120100250
ΔΤΕ40120100250
ΤΛΧ3510090240
ΔΙΠ3510090240
ΕΚΠ3510090240
ΕΚΕ3510090240
ΕΛΠ3510090240
ΕΠΟ3510090240
ΔΠΜ3510090240
ΠΛΗ45120110290
ΠΛΣ45120110290
ΔΙΑ4010090 300(5)
ΦΥΕ4010090240

ΑΠΚΥΠΡΟΤΥΠΕΣΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΕΝΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΔΕ3510090240
ΟΙΚ3010090240
ΜΒΑ35110100250
ΔΜΥ40120100250
ΜΔΕ4010090240
ΤΟΙΚ4010090240
ΔΤΠ3510090240
ΕΠΑ3510090240
ΣΔΜ40110100250
ΕΛΛ3510090240
ΕΓΛ3510090240
ΚΠΣ40120100280
ΠΕΣ45120110290
ΑΥΔ45120110290
ΔΠΠ4010090240


Εργασίες ΕΑΠ – Εργασίες ΑΠΚΥ – Εργασίες ΔΕΟ – Εργασίες ΤΡΑ – Εργασίες ΤΛΧ – Εργασίες ΕΚΠ – Εργασίες ΕΚΕ – Εργασίες ΔΜΥ – Εργασίες ΠΛΣ – Διπλωματικές Εργασίες Εαπ – Εκπόνηση Εργασιών Εαπ