Υποστήριξη Εργασιών

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ


Άρτια εξειδικευμένοι συνεργάτες του ομίλου αναλαμβάνουν τη υποστήριξη φοιτητικών εργασιών σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα από καθηγητές υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης:

 • Υποστήριξη πρωτότυπων εργασιών (πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές εργασίες): Η επιστημονική καθοδήγηση κατά τη συγγραφή μιας φοιτητικής εργασίας, θα πρέπει να στηρίζεται στην εφαρμογή των απαιτούμενων σταδίων που καθορίζονται με σκοπό την υλοποίηση της.
 • Υποστήριξη σε παρουσιάσεις των project των φοιτητικών εργασιών (power point). Η σωστή προσέγγιση στην παρουσίαση μιας φοιτητικής εργασίας, αποτελεί το θεμέλιο για τη μετάδοση καινοτόμων γνώσεων εντός της επιστημονικής κοινότητας. Μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση αποτελεί κίνητρο για τον ακροατή να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο θέμα του ομιλητή, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
 • Στατιστικές αναλύσεις (spss, swot, stata). Οι στατιστικές αναλύσεις αποτελούν κομμάτι του πρακτικού μέρους της πανεπιστημιακής εργασίας και περιλαμβάνουν την ανάλυση δεδομένων (πειραματικές μετρήσεις, συνεντεύξεις) μιας έρευνας. Οι συνεργάτες του ομίλου αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν την στατιστική ανάλυση πανεπιστημιακής εργασίας σε όλα τα στάδια της (διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων, εισαγωγή δεδομένων στα στατιστικά προγράμματα, ανάλυση αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια, περιγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα).
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies). Σε ορισμένες εκπονήσεις εργασιών περιλαμβάνονται περιπτώσεις μελετών από γεγονότα που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα και σχετίζονται με το θέμα της πανεπιστημιακής εργασίας.
 • Διορθώσεις πανεπιστημιακών εργασιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιες φοιτητικές εργασίες χρειάζονται περαιτέρω διορθώσεις, έπειτα από την αξιολόγηση από τον / την επιβλέπων καθηγητή / τρια. Το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό του ομίλου παρέχει απαραίτητες συμβουλές, με στόχο την τελική έγκριση τους.
 • Εύρεση βιβλιογραφίας από έγκυρες ελληνικές και ξενόγλωσσες πηγές (επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά άρθρα). Το άρτια εξειδικευμένο δίκτυο των συνεργατών αναλαμβάνει να αναζητήσει την απαραίτητη βιβλιογραφία, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες πηγές πριν την έναρξη της συγγραφής εργασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Κατά τη διάρκεια της συγγραφής φοιτητικής εργασίας, ο σπουδαστής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην τα επιμέρους στάδια από τα οποία απαρτίζεται η δομή της. Τα στάδια από τα οποία αποτελείται η συγγραφή της πρωτότυπης εργασίας ταξινομούνται ως εξής:

 1. Καθορισμός του θέματος της εργασίας. Η επιλογή του θέματος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη συγγραφή πανεπιστημιακής εργασίας και θα πρέπει να προσελκύει το ενδιαφέρον των φοιτητών, με απώτερο σκοπό να επικεντρωθούν με την αρμόζουσα σοβαρότητα και να καταβάλλουν το μέγιστο της προσπάθειας τους κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγγραφής εργασίας.
 2. Διάγραμμα ροής. Ο σπουδαστής δημιουργεί ένα διάγραμμα ροής, στο οποίο περιλαμβάνεται ο τρόπος ανάπτυξης επιστημονικής εργασίας. Πρωτεύον μέλημα του φοιτητή αποτελεί η πλήρης κάλυψη θέματος μέσα από την πιστή εφαρμογή του διαγράμματος.
 3. Εντοπισμός και ταξινόμηση βιβλιογραφίας. Το επόμενο στάδιο κατά τη συγγραφή φοιτητικής εργασίας αποτελεί η εύρεση και η μελέτη σχετικής με το αντικείμενο της έρευνας, βιβλιογραφίας. Ο εντοπισμός των πηγών της βιβλιογραφίας, μέσα από τις οποίες θα αναπτυχθεί το θέμα της εργασίας περιλαμβάνει τις πρωτογενείς (τις συνεντεύξεις, τις μετρήσεις) και τις δευτερογενείς πηγές (διδακτορικές διατριβές, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά). Η βιβλιογραφία διακρίνεται στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
 4. Συγγραφή του κειμένου πανεπιστημιακής εργασίας. Ο σπουδαστής ακολουθώντας πιστά το διάγραμμα ροής, αναπτύσσει το θέμα της επιστημονικής του εργασίας. Παραθέτει πληροφορίες και αναλύει ερωτήματα γύρω από το αντικείμενο έρευνας, στηριζόμενος στην κατάλληλη βιβλιογραφία. Κατά τη διάρκεια συγγραφής θεωρούνται απαραίτητες οι παραπομπές των πηγών της βιβλιογραφίας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη ν’ ανατρέξει στην αντίστοιχη παραπομπή, με απώτερο σκοπό να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες.
 5. Συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αποτελούν σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη μελέτη εργασίας. Περιλαμβάνουν την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και αποτελούν το στάδιο συγγραφής, στο οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
 6. Σύνταξη βιβλιογραφίας. Στο τελικό μέρος πανεπιστημιακής εργασίας παρατίθενται η ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σε κατάλληλη μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων και των επιστημονικών περιοδικών, τους τίτλους των άρθρων, καθώς και τις χρονολογίες δημοσίευσης τους.
 7. Περιεχόμενα – Παραρτήματα – Περίληψη. Τα περιεχόμενα της εργασίας αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία δημιουργήθηκε το διάγραμμα ροής και τοποθετούνται στο αρχικό μέρος της εργασίας, συνήθως πριν από την περίληψη. Τα παραρτήματα ταξινομούνται στο τελικό μέρος του διαγράμματος ροής.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ξενόγλωσσες Εργασίες

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός διαθέτει στο δυναμικό του καθηγητές, οι οποίοι κατάφεραν να αποκτήσουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αποτέλεσμα είναι να διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και την απαραίτητη εμπειρία να στηρίξουν τους φοιτητές που σπουδάζουν σε ξενόγλωσσα πανεπιστήμια, καθώς στα ιδιωτικά κολέγια και στο διεθνές πανεπιστήμιο Ελλάδος, αναλαμβάνοντας να τους καθοδηγήσουν στις επιστημονικές εργασίες (Dissertations). Συμβουλεύοντας τον οδηγό εκπόνησης εργασιών των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των αντίστοιχων κολεγίων, είναι σε θέση να τους παρέχουν τις απαιτούμενες οδηγίες για τη σωστή ολοκλήρωση της εργασίας τους (Dissertation), ενώ να επιμεληθούν παράλληλα την σωστή σύνταξη των ξενόγλωσσων κειμένων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Πρωτότυπες φοιτητικές εργασίες

Οι εργασίες ελέγχονται με πρόγραμμα λογοκλοπής, ώστε να επιβεβαιώνεται η γνησιότητα τους. Η εργασία υποβάλλεται στην πλατφόρμα του συστήματος λογοκλοπής με σκοπό να ελεγχθεί η πρωτοτυπία της. Αποτέλεσμα είναι ν’ αποστέλνονται πρωτότυπες φοιτητικές εργασίες, είτε προπτυχιακού, είτε μεταπτυχιακού επιπέδου, αλλά και διδακτορικής διατριβής.

Η υποστήριξη φοιτητικών εργασιών υλοποιείται στα πλαίσια καλής συνεργασίας και υπευθυνότητας, ώστε να παραχθεί ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ)


  Συγγραφή Φοιτητικών Εργασιών – Συγγραφή Πτυχιακών – Συγγραφή Διπλωματικών – Πρωτότυπες Εργασίες – Εκπόνηση Πανεπιστημιακών Εργασιών – Συγγραφή Προπτυχιακών Εργασιών – Πρωτότυπες Φοιτητικές Εργασίες – Πρωτότυπες Εργασίες Πανεπιστημίων – Πρωτότυπες Πτυχιακές Εργασίες – Πρωτότυπες Διπλωματικές Εργασίες – Πρωτότυπες Διδακτορικές Διατριβές