Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο
24 Μαΐου, 2019 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), προκηρύσσει το δεύτερο κύκλο σπουδών. με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας σε Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδος.

Συνολικά, θα χορηγηθούν 601 μεταδιδακτορικές υποτροφίες στους κλάδους των κοινωνικών και ανθρωωπιστικών επιστημών, των φυσικών και των επιστημών μηχανικών, καθώς και των επιστημών ζωής.

Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται στα 2 έτη. Η υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε έως στις 21 Ιουνίου, όπου θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.iky.gr/ .


Οι επιστημονικοί συνεργάτες έχουν τις κατάλληλες γνώσεις να βοηθήσουν τους σπουδαστές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, παρέχοντας τη βοήθεια τους σε πτυχιακές εργασίες και μεταπτυχιακές εργασίες αλλά και κατά την εκπόνηση διδακτορικού. Είναι σε θέση να καθοδηγήσουν σωστά κατά την εκπόνηση πτυχιακής ή την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στα διάφορα πεδία εξειδίκευσης.