Πανεπιστημιακές εργασίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους σταδιοδρομίας, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν πανεπιστημιακές εργασίες, πτυχιακές εργασίες ή διπλωματικές εργασίες, με σκοπό την απόκτηση του τίτλου σπουδών στο αντικείμενο εξειδίκευσης. Επομένως, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών υποχρεούνται να συγγράψουν εξαμηνιαίες εργασίες, διπλωματικές εργασίες, πτυχιακές εργασίες, καθώς διδακτορικές διατριβές.

Οι πανεπιστημιακές εργασίες είναι πιθανό να συμπεριλαμβάνουν και ερευνητικό μέρος, ενώ άλλες απαιτούν μόνο βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το ερευνητικό μέρος ενδεχομένως να αποσκοπεί στην ποσοτική ανάλυση, δηλαδή στατιστική ανάλυση με ερωτηματολόγια. Ωστόσο, είναι πιθανό να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή της ποιοτικής ανάλυσης με συνεντεύξεις ή και μελέτη περίπτωσης.


Υποστήριξη κατά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας καθώς άρτια εξειδικευμένοι καθηγητές είναι σε θέση να αναλάβουν τη συγγραφή πρωτότυπων εργασιών.

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί ένα από τα μαθήματα, τα οποία πρέπει να περάσει ο φοιτητής για να ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών. Σε κάποιες σχολές, δεν είναι απαραίτητη να εκπονηθεί από τον / την σπουδαστή / τρια, γιατί μπορεί να επιλέξει ορισμένα μαθήματα επιλογής, ως εναλλακτική λύση. Ωστόσο, η επιλογή της πτυχιακής εργασίας βοηθάει στην απόκτηση περισσότερων θεωρητικών γνώσεων πάνω στο γνωστικό αντικείμενο, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την κριτική του σκέψη και ικανότητα, μέσω της διεξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της.


Καθοδήγηση στη συγγραφή διπλωματικών εργασιών (μεταπτυχιακό επίπεδο). Το μεταπτυχιακό δίπλωμα αποτελεί έναν τίτλο σπουδών που αποδίδεται σε κάτοχο πτυχίου, ύστερα από την παρακολούθηση ανάλογου κύκλου μαθημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αντικείμενο του πρώτου πτυχίου σπουδών πρέπει να είναι ίδιο με το αντίστοιχο του μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς πρόκειται για περαιτέρω εξειδίκευση στο αντικείμενο προπτυχιακών σπουδών. Η απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, είναι η συγγραφή πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας, η οποία θα βοηθήσει τον /την σπουδαστή /ρια να αποκτήσει την περαιτέρω εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα ως υποψηφίου στην αγορά εργασίας.


Επιστημονική υποστήριξη σε διδακτορικές διατριβές. Το αντικείμενο μελέτης μιας διδακτορικής διατριβής πρέπει να είναι πρωτότυπο και να στοχεύει σε ποιοτική ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία θα τηρεί προϋποθέσεις στοχεύοντας σε δημοσίευση στην επιστημονική κοινότητα. Αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό πτυχίο πολλών πανεπιστημίων και χαρακτηρίζεται ως εφόδιο για την αποκατάσταση σε επαγγέλματα, όπως καθηγητής / τρια πανεπιστημίου, καθώς και ερευνητής σε διάφορα επιστημονικά κέντρα.


Στο δυναμικό του ομίλου, ανήκει ένα άρτια εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, που διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και τις ικανότητες, να υποστηρίξει με επιτυχία τη συγγραφή εργασιών των διαφόρων κλάδων σπουδών. Συνεπώς, αναλαμβάνονται πανεπιστημιακές εργασίες οικονομικών, πανεπιστημιακές εργασίες πληροφορικής, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες επιστημών υγείας, επιστημονικές εργασίες επιστημών αγωγής, διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές θετικών επιστημών, καθώς και πανεπιστημιακές εργασίες πολυτεχνικών επιστημών.

 

 


Συγγραφή Πανεπιστημιακών Εργασιών – Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών – Συγγραφή Εξαμηνιαίων Εργασιών – Εκπόνηση Πανεπιστημιακών Εργασιών – Συγγραφή Προπτυχιακών Εργασιών – Πρωτότυπες Πανεπιστημιακές Εργασίες – Πρωτότυπες Πτυχιακές Εργασίες – Εξαμηνιαίες Εργασίες – Επιστημονικές Εργασίες – Εργασίες Κολεγίων