ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στα πανεπιστημιακά τμήματα και στα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας, είναι συνήθως αναγκαία η συγγραφή πτυχιακής εργασίας. Οι σπουδαστές επιλέγουν θέματα πτυχιακών εργασιών, τα οποία σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των ερευνών τους, στο αντικείμενο στο οποίο θα εξειδικευθούν, με σκοπό την είσοδο τους στην αγορά εργασίας μελλοντικά.

Οι πτυχιακές εργασίες χωρίζονται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα αποτελεί το θεωρητικό κείμενο και το δεύτερο το στατιστικό μέρος. Ωστόσο, η απαίτηση για την συγγραφή πτυχιακής εργασίας είναι να προσαρμόζεται στις προδιαγραφές του οδηγού εργασιών της αντίστοιχης σχολής. Όσον αφορά το θεωρητικό κείμενο θα πρέπει να διαμορφώνεται με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις  του θέματος της πτυχιακής εργασίας.

Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι εφικτό η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας να απαιτεί στατιστική ανάλυση. Στις ποσοτικές αναλύσεις, απαιτείται η στατιστική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων, δηλαδή την στατιστική μέθοδο spss, ενώ είναι δυνατό να απαιτηθούν άλλες στατιστικές αναλύσεις, όπως ποιοτική ανάλυση ή μελέτη περίπτωσης (case study).

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας αποτελεί μια διαδικασία, όπου ο φοιτητής πρέπει να προσπαθήσει αρκετά, με σκοπό να διεκπεραιώσει επιτυχώς την συγγραφή της.

Η εμπειρία και η εξειδίκευση των συνεργατών του οργανισμού, αποτελούν προτερήματα, τα οποία είναι σε θέση να καθοδηγήσουν σωστά τους σπουδαστές στην συγγραφή πτυχιακών εργασιών.

Τα στάδια μιας πτυχιακής εργασίας καθορίζονται ως εξής:

  • Εύρεση κατάλληλου θέματος πτυχιακής εργασίας σε συνεργασία με τον επιβλέπων, όπου να προσεγγίζει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των σπουδαστών.
  • Εύρεση πρόσφατης και έγκυρης βιβλιογραφίας, ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο μέγεθος που έχει καθοριστεί.
  • Ανάπτυξη κατάλληλου κορμού πτυχιακής εργασίας, δηλαδή η δομή πάνω στον οποίο θα συγγραφεί η πτυχιακή εργασία.
  • Διεκπεραίωση του θεωρητικού μέρους εργασίας όπου να καλύπτονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές του θέματος.
  • Εκπόνηση στατιστικού μέρους εργασίας, σε περίπτωση που απαιτηθεί με σκοπό να επιλεχθεί η κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης.
  • Έλεγχος λογοκλοπής της πτυχιακής εργασίας.
  • Διεκπεραίωση διορθώσεων, οι οποίες ενδεχομένως θα ζητηθούν από τον / την επιβλέπων.
  • Διεκπεραίωση παρουσίασης της εργασίας  (ppt).

Οι συνεργάτες του ομίλου είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν πλήρως τις απαιτήσεις της συγγραφής πτυχιακής εργασίας, ενώ παράλληλα να αναπτύξουν μια παρουσίαση με σωστές προδιαγραφές.

Είναι σε θέση να υποστηρίξουν πτυχιακές εργασίες οικονομικών, πτυχιακές εργασίες πληροφορικής, πτυχιακές εργασίες παιδαγωγικών, πτυχιακές εργασίες επιστημών υγείας, πτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, πτυχιακές εργασίες πολυτεχνικών σχολών.

 

 

 

 


Πτυχιακές Εργασίες – Συγγραφή Πτυχιακών Εργασιών – Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών – Συγγραφή Πτυχιακών Εργασιών Θεσσαλονίκη – Συγγραφή Πτυχιακών Εργασιών Αθήνα – Πτυχιακές Εργασίες Θεσσαλονίκη – Πτυχιακές Εργασίες Αθήνα