Στατιστικές αναλύσεις

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ


Στο δυναμικό του ομίλου ανήκει ένα δίκτυο έμπειρων στατιστικολόγων όπου είναι σε θέση να υλοποιήσουν στατιστικές αναλύσεις φοιτητικών εργασιών με εφαρμογή στατιστικών προγραμμάτων. Εκπονούνται πτυχιακές spss και διπλωματικές spss καθώς και πανεπιστημιακές εργασίες με στατιστικά προγράμματα swot, stata, e-views. Συχνά οι φοιτητικές εργασίες απαιτούν στατιστικές αναλύσεις (SPSS, SWOT, STATA, MATLAB, MINITAB, E-VIEWS, SWPA, LISREL), οι οποίες περιλαμβάνουν επεξεργασία των δεδομένων μιας έρευνας, σχετική με το θέμα της υπό εκπόνησης εργασίας. Η στατιστική ανάλυση συνολικά θα περιλαμβάνει :

  1. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ερωτηματολογίων. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (π.χ. μέσες τιμές δείγματος), με πίνακες ή / και με γραφήματα, τα οποία προέκυψαν από την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων.
  2. Έλεγχοι Υποθέσεων. Συμπεριλαμβάνονται οι παραμετρικοί και μη έλεγχοι υποθέσεων στόχων (όπως t-test, Mann-Whitney), οι οποίοι αποσκοπούν στην εύρεση στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων και διαφορών.
  3. Μοντελοποίηση. Κατά τη μοντελοποίηση εφαρμόζονται κατάλληλα μοντέλα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσματα κατά το στάδιο ελέγχων υποθέσεων, με απώτερο στόχο να εξεταστεί ταυτόχρονα η συμπεριφορά των πολλών παραγόντων. Παραδείγματα αποτελούν η εκθετική και η μη γραμμική παλινδρόμηση.

 

Επίσης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της στατιστικής ανάλυσης, είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν κατηγορίες στατιστικών αναλύσεων.

  • Έρευνα Αγοράς (Conjoint Analysis)
  • Structural Equation Modeling (SEM)
  • Βιοστατιστική (Ανάλυση Επιβίωσης, Cox regression, Ειδικότητα – Ευαισθησία, ROC Curves)
  • Ποιοτικός Έλεγχος (Control Charts, Pareto Charts)
  • Reliability Analysis
  • Πολυμεταβλητή Ανάλυση (Παραγοντική Ανάλυση, Ανάλυση κατά Συστάδες, Διαχωριστική Ανάλυση)
  • Αναλογιστική Στατιστική

 

Οι συνεργάτες του ομίλου αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τη στατιστική ανάλυση φοιτητικής εργασίας σε όλα τα στάδια (τη διανομή και τη συλλογή των ερωτηματολογίων, εισαγωγή των δεδομένων σε στατιστικά προγράμματα, ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια και περιγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα).

Επίσης, στο δυναμικό ανήκει αξιόπιστη ομάδα οικονομολόγων, όπου είναι σε σε θέση να προβούν στην υλοποίηση οικονομετρικών μελετών. H οικονομετρία αποτελεί την επιστήμη, η οποία συνδυάζει την εφαρμογή των μαθηματικών και της στατιστικής, με στόχο την ανάλυση των ποσοτικών και των ποιοτικών οικονομικών δεδομένων, ώστε να εκτιμηθούν οι οικονομικές σχέσεις και να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις σε σχέση με την εξέλιξη των οικονομικών φαινομένων. Οι συνεργάτες, μ’ αντικείμενο εξειδίκευσης στις οικονομικές επιστήμες, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υποστήριξη στις οικονομετρικές μελέτες, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις στην εφαρμογή των απαιτούμενων στατιστικών πακέτων, όπως STATA και GRETL.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ SPSS

Το στατιστικό πακέτο SPSS, αποτελεί το εργαλείο που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά για την εφαρμογή των αναλύσεων με χρήση ερωτηματολογίων. Αποτελείται από διάφορα τμήματα, ενώ περιλαμβάνει τις βασικές τεχνικές επεξεργασίας των δεδομένων, αλλά και πιο προχωρημένες αναλύσεις, όπως εφαρμογή μεθόδων παλινδρόμησης.

Swot Analysis

Το στατιστικό πρόγραμμα swot analysis αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπου οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν τις σημαντικές αποφάσεις για την άνοδο της στην αγορά εργασίας. Έτσι, γίνεται μία εκ βαθέων μελέτη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων με σκοπό να καταστεί η εταιρεία πρωταγωνιστική έναντι του ανταγωνισμού. Φυσικά, αναλύονται οι μελλοντικοί στόχοι που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, πάντα με κριτήριο τον σύγχρονο ανταγωνισμό.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MATLAB

Το MATLAB αποτελεί λογισμικό πρόγραμμα σε πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς. Φυσικά, βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε κλάδους των επιστημών (θετικές, υγείας, μηχανικών, οικονομικές). Τα πλεονεκτήματα που διαθέτει αποτελούν η δυνατότητα υλοποίησης των αλγορίθμων, η φιλικότητα προς τον χρήστη, η ταχύτητα, η προσομοίωση φυσικών συστημάτων.


Στατιστικές Αναλύσεις – Ποσοτικές Αναλύσεις – Ποιοτικές Αναλύσεις – Φοιτητικές Εργασίες SPSS – Διπλωματικές Εργασίες SPSS – Στατιστικές Αναλύσεις SPSS – Στατιστικές Αναλύσεις SWOT