Στατιστικές αναλύσεις
21 Μαΐου, 2020 Φοιτητικές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (Masters και PhD) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ναυτιλιακές Σπουδές
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Δημόσια Διοίκηση
Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
Αγροτική Οικονομία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό
Θα χορηγηθούν είκοσι (20) υποτροφίες, ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

Regional Economics and Development
Industrial Economics
Shipping, Trade and Finance
Business Administration
Public Administration
Environmental Economics
Agricultural Economics

Κριτήρια Επιλογής
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων κριτηρίων:

Της βαθμολογίας των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.
Της αξιολογικής κατάταξης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προορισμού.
Του έτους μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
Προτεραιότητα δίνεται στους πρωτοετείς φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Της κατοχής ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.
Της γνώσης ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πτυχίων των υποψηφίων.
Της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων.
Της εκτίμησης της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων της αίτησης ή βάσει προσωπικής συνέντευξης.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του ως προς τον βέλτιστο συνδυασμό των ως άνω κριτηρίων καθώς και για την κατανομή των υποτρόφων μεταξύ Masters και PhD, ανάλογα με τον αριθμό του συνόλου των υποψηφίων. Επίσης, προσπαθεί να επιτύχει την ευρύτερη διασπορά αυτών, τόσο στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όπου προέρχονται οι υποψήφιοι όσο και σε αυτά που έχουν γίνει δεκτοί να φοιτήσουν.

Το ίδρυμα αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η πρόσβαση σ’ αυτά, άνευ εξουσιοδότησης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 30/6/2020


Φοιτητικές εργασίες με στατιστικές αναλύσεις αναλαμβάνονται από άρτια εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών. Διαμέσου της εμπειρίας τους έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών με ποσοτικές αναλύσεις (στατιστικές αναλύσεις spss) ή ποιοτικές αναλύσεις ή μελέτες περιπτώσεων.

Οι συνεργάτες του ομίλου, είναι σε θέση να αναλάβουν την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών καθώς και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών καθοδηγώντας μεθοδικά τους σπουδαστές / σπουδάστριες. Είναι κατάλληλα καταρτισμένοι να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στη συγγραφή φοιτητικών εργασιών και την κατάλληλη υποστήριξη στην εκπόνηση πανεπιστημιακών εργασιών. Ειδικότερα, αναλαμβάνουν με επιτυχία συγγραφή πτυχιακών εργασιών και την συγγραφή διπλωματικών εργασιών όλων των επιστημονικών πεδίων. Αναλαμβάνονται υπεύθυνα φοιτητικές εργασίες όλων των κλάδων εξειδίκευσης, πτυχιακές εργασίες και διπλωματικές εργασίες. Ειδικότερα, αναλαμβάνονται φοιτητικές εργασίες οικονομικών, διπλωματικές εργασίες πληροφορικής, πανεπιστημιακές εργασίες επιστημών υγείας, πτυχιακές εργασίες επιστημών αγωγής, μεταπτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, καθώς και φοιτητικές εργασίες πολυτεχνικών επιστημών.